gizlilik politikası

  1. SABAHAT KARAKAŞLILAR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin T.C Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan Sabahat Karakaşlılar (Veri sorumlusu) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse veri sorumlusunun hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak faaliyetlerimizi icra ederken, muayenehanemiz tarafından farklı kanallarla mevzuata, politikalarımıza ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun 4. Maddesindeki öngörülen temel ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler kapsamındaki Açıklamalı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

        2- Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından verilen hizmet, ürün yada faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte, otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerlei klinik birimlerimiz internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, etkinlikler, fuarlar, tanıtım ve benzeri vasıtalarla, yazılı yada elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

Açıklamalı Aydınlatma Metni’nde yer alan genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel verileriniz, muayenehanemizin faaliyetlerini yürütebilmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Açıklamalı Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla işlenebilecektir.

Veri sorumlusu kişisel verilerinizi işlerken, imkan dahilindeki teknolojik desteklerle alakalı teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği ile mahremiyet konusunda periyodik çalışma ve iyileştirmeler yapmaktadır.

İşlenen kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar dahilinde mevzuat ve politikalarımıza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, Muayenehane bünyesindeki çalışanlar ile paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, tedarikçiler, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir.

       3- Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanunun 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hallinde bunların düzeltilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureti ile kişinin kendisi aleyhinde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

  1. SABAHAT KARAKAŞLILAR

Adres: Beşevler mah. Kocayunus sok. Arslan Han no:3 Kat:1 Daire:1 Nilüfer BURSA

Telefon: 0(224)2352505/0(555)0172812

E posta: sabahatkarakaslilar@gmail.com

Web: drsabahatkarakaslilar.com